Voorwaarden Event4All

 1. Overeenkomst
  1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde attractie(s), welke is gesloten tussen Event4all en u.
 2. Geldig legitimatie en borg
  1. De huurder is verplicht een geldig legitimatie aan de verhuurder te tonen hier word een kopie van gemaakt, de afgesproken borgstelling wordt contant voldaan.
 3. Ophalen en retourneren van de attractie
  1. Indien de huurder de attractie komt ophalen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het ophalen en terugbrengen van de attractie.
  2. In de overeenkomst staat op welk tijdstip de attractie kan worden opgehaald en teruggebracht, wordt hier vanaf geweken houden wij de borg of een deel van de borg in.
  3. Huurder dient voor het vervoeren van materialen over deugdelijk vervoersmateriaal te beschikken,zodat het gehuurde geen beschadiging op kan lopen.
  4. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld als wij helpen met het in en uitladen van uw voertuig.
 4. Bezorgen
  1. Indien wij een attractie bezorgen is er een bezorg overeengekomen gesloten en wordt de attractie op de besproken dag en tijdstip afgeleverd en weer opgehaald.
  2. De attractie kan door heel Nederland bezorgd worden, maar vind uitsluitend plaats op de begane grond.
  3. De huurder dient er voor te zorgen dat iemand op de afgesproken bezorgdag en tijd aanwezig is.
  4. Indien de huurder in gebreke is gebleken, houdt de verhuurder zich het recht op terug nemen van de attractie, de betalingsplicht blijft bestaan.
 5. Verzorgen
  1. Indien wij een attractie verzorgen, staat in de overeenkomst op welk tijdstip wij aanwezig zullen zijn om te starten met de opbouw is er op dat aangegeven tijdstip niemand aanwezig, kan ons nimmer worden verweten later te starten.
  2. De huurder draagt zorg voor normale consumpties voor onze medewerkers ter plaatse, indien het evenement plaatsvindt na 18:30 uur zal de huurder zogen voor een eenvoudige maaltijd.
  3. Bij 1 verzorgde attractie verwachten wij extra hulp van de huurder tijdens op en afbouw van de attractie of anders aangegeven op de overeenkomst.
  4. Event4all heeft het recht ten alle tijden het evenement te staken als de veiligheid van apparatuur, materialen en/of mensen in gevaar komen of bij aanhoudend slecht weer,na overleg met de huurder de betalingsplicht blijft bestaan.
 6. Huur
  1. De huurprijs voor de attractie dient (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
  2. De huurperiode staat vermeld in de overeenkomst tussen Event4all en u, indien de datum en of tijden worden overschreden is de huurder aan de verhuurder een onmiddellijke opeisbaar deel of de gehele borg verschuldigd.
  3. Kosten van parkeergelden, tolgelden en boot worden doorberekend buiten de kosten van deze opdracht om.
  4. Eventuele vergunningen, BUMA STEMRA of SENA dienen door de opdrachtgever geregeld te worden,tenzij anders vermeld.
  5. Gebruik van elektriciteit, gas en water voor rekening opdrachtgever.
  6. Eventueel gemaakte fotoā€™s kunnen gebruikt worden voor promotie doeleinden.
 7. Aansprakelijkheid en schade
  1. De huurder is ten alle tijden aansprakelijk voor het gehuurde materiaal vanaf het moment van afhalen en weer terugbrengen of het moment van bezorgen en ophalen en gebruikt het gehuurde ook daar waar het voor bestemd is bij schade zal de huurder direct contact opnemen met Event4all.
  2. Bij diefstal en of expres schade toebrengen aan het gehuurde materiaal is men verplicht om de politie in te schakelen en een kopie van dit rapport word aan Event4all overhandigd.
  3. Geconstateerde schade word direct of achteraf aan de huurder in rekening gebracht, dit geldt ook voor vermissing. Voor schade of letsel die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge van gebruik van de gehuurde attractie veroorzaakt is de verhuurder nimmer aansprakelijk.
  4. Voor het gebruik van de attractie is men verplicht de bijgeleverde handleiding te volgen.
  5. Het gebruik van de materialen komt geheel voor rekening van de huurder, het betreden of gebruik is voor eigen risico.
  6. Als er door ons toedoen schade is aangericht kunnen wij niet voor de vervolg schade worden aangesteld.
  7. De door huurder gehuurde materialen worden schoon en in goede staat geleverd en ook weer afgeleverd. Wordt hier niet aan voldaan dan kan de verhuurder hier schoonmaakkosten en gederfde inkomsten van het te verhuren object in rekening brengen. Reparatiekosten aan het gehuurde materiaal zullen aan huurder worden doorberekend. De huurder is verplicht om elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal te melden. Zonder toestemming van Event4all mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde materialen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de duur van de overeenkomst. Event4all zal er alles aan doen om het gevraagde te leveren, desondanks heeft Event4all het recht om andere materialen te leveren onder de volgende omstandigheden zou dit voor kunnen komen: het object is te laat teruggebracht of het object is met een defect ingeleverd. Het gehuurde mag niet aan derden worden doorverhuurd of in bruikleen worden gegeven of dit moet schriftelijk worden overeen gekomen met Event4all.
 8. Verzekeringen
  1. De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid over de gehuurde attracties gedurende de volledige huurperiode en zal de attracties waar nodig verzekeren tegen schade,molest,diefstal, verlies en brand.
 9. Annuleringen
  1. Bij annulering gelden de volgende voorwaarden: 
   10% van de totale som bij 60 dagen of langer. 
   25% van de totale som bij 30 tot 59 dagen. 
   50% van de totale som bij 10 tot 29 dagen. 
   100% van de som bij 9 tot 1 dag
  2. Bij verplaatsing van het evenement door zeer slechte weersomstandigheden rekenen wij geen kosten mits er binnen 2 maanden van de oorspronkelijke datum een nieuwe datum is gepland en er vooraf is betaald (uiterlijk 24 uur van te voren na overleg).
  3. Verzorgde attracties kunnen op het laatste moment niet zonder kosten worden geannuleerd met daarbij de mogelijkheid tot verplaatsing.
  4. De verhuurder kan ten aller tijden de huurovereenkomst ontbinden zonder opgave van reden.
  5. Bij onvoorziene omstandigheden zullen de bovenstaande annuleringsvoorwaarden blijven gelden. 
 10. Onbetaalde facturen
  1. Als Event4all genoodzaakt is onbetaalde facturen uit handen te geven aan een incassobureau zijn wij gerechtigd om de kosten van het incassobureau aan de verhuurder door te berekenen
 11. Ontbinding
  1. Indien de huurder zich niet aan de bovenstaande verplichting houdt kan de verhuurder ten alle tijden de huurovereenkomst ontbinden.
 12. Toepaselijk recht
  1. Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.